ХОБИТАТА ТРЯБВА ДА ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА С РАБОТАТА

ХОБИТАТА ТРЯБВА ДА ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА С РАБОТАТА

Историята на Войтек Солтис, който ще бъде част от корпоративната щафета на Remixshop.com на тазгодишния триатлон в Бургас.

Войтек, разкажи ни малко повече за себе си, за твоя спортен опит, кога започна да практикуваш някакъв спорт (на каква възраст) и с кой спорт започна?
Аз съм на 41 години и обичам спорта през целия си живот. Въпреки че не съм тренирал професионално и бях на 28 години, когато за първи път участвах в крос кънтри MTB състезание.

Как и защо се запали по колоезденето?
Винаги съм обичал да карам колело и гледането на кадри от Тур дьо Франс през 90-те ме вдъхнови. След това, по време на университетските ми години, направих няколко екскурзии с велосипед в Германия и Чехия. Финално, към края на миналото десетилетие, реших да пробвам маратоните с планински велосипед, които тогава бяха започнали да стават много популярни в Полша.

Кое е най-оспорваното състезание, в което си участвал и как завърши (завърши ли го )? Разкажи ни за състезанието.
Беше през 2013-а на състезанието Sudety Challenge – 6 дни каране, 380 изминати километра, неасфалтирани, често офроуд и общо 13 000 м изкачване. И, да, финиширах. Ключът към успеха беше да имаме по две вечери дневно и да не забравяме да ги поливаме с бира, за да избегнем дехидратация.

Кои са твоите идоли в колоезденето?
Алберто Контадор, Винченцо Нибали, Алехандро Валверде(той е на моята възраст и все още се състезава на професионално ниво), това е на шосе. А в планинското колоездене – Нино Шуртер, Ярослав Кулхави, Матю ван дер Пул (това момче всъщност е мултидисциплинарен супер атлет – печели състезания на шосе, крос кънтри и колокрос).

Разкажи ни за велосипедите и екипировката, които ползваш по време на състезания. Имаш ли свои трикове и специална стратегия за повече издръжливост?
Участвам предимно в MTB състезания. Имам карбонов Cannondale хардтейл велосипед с ляво (едностранно) предно окачване. Карам с 1х11 предавки, с 34T овална верига и 11-46 касета. Нямам някакъв трик, който да не е познат на останалите като „яж преди да огладнееш“ и “пий преди да ожаднееш”. Под хранене тук имам предвид енергийните гелове. При колоезденето, по време на 3-ти или 4-ти час усилия, е важно да се запази относително висок ритъм, дори с цената на намаляване на по-бавна предавка и генериране на по-малко мощност. Не на последно място, аз съм аматьор и трябва да е забавно – можеш да издържиш много повече, когато обичаш това, което правиш. Може да обичаш самото каране, но също така да обичаш да пресичаш финалната линия с чувство за постижение.

От колко време работиш в Remixshop.com и с какво точно се занимаваш?
Скоро ще станат 6 години. Ръководя пърформанс маркетинг екипа, който е отговорен за развиване на висококачествен платен трафик към уебсайта. Рекламираме на 9 различни пазара, оптимизирайки реклами в търсачките, дисплейната мрежа, социалните медии и страниците с продуктови списъци. Това е много интересна работа, изпълнена с анализ на данни от една страна, но също така маркирана с човешки фактор на почти всеки етап.

В Полша или в България работиш и специално за корпоративната щафета ли пристигаш или ще го комбинираш с друг ангажимент?
Работя в Полша, но пътувам няколко пъти в годината до централата на компанията в София. Е, поне така беше преди Covid. Този път съчетавам престой в офиса с корпоративната щафета, затова пътуването ще бъде необичайно дълго.

Как комбинираш работата с твоето хоби и с твоето семейство?
Понякога е трудно, но изпълнимо. След като организираш деня си, за да се раздадеш във всичко – семейство, работа, хоби, домакински задължения, осъзнаваш колко време си губил преди това. От друга страна, упражненията всъщност са от полза и за работата – когато сте в добра форма, здрави и заредени с ендорфини, вие просто работите по-ефективно и креативно.

Подкрепя ли те семейството в твоето хоби? Или правят тъжна физиономия, след като обявиш, че няма да те има за няколко часа, за да тренираш или да участваш в състезание?
И двете. Подкрепят ме, защото осъзнават колко е важно да имаш страст в живота. Но разбира се, липсват ми, когато съм на тренировки или състезания, особено децата. Успях да ги запаля отчасти с хобито си, така че винаги, когато има състезания за деца или тийнейджъри до основното, те може да дойдат с мен.

Участвал ли си в триатлон преди (самостоятелно или в щафета)?
Веднъж участвах в щафета, 44 км шосейно колоездене, завършихме 5-ти. Отделно от това направих няколко състезания по крос дуатлон (бягане + колоездене) през есенно-зимния сезон и веднъж типично Time Trial състезание без Time Trial велосипед. Щях да го харесам, ако не беше толкова равнинно. От време на време ми се появява идеята да пробвам триатлон. Това, което ме отблъсква, е допълнителното тренировъчно натоварване, което се изисква, както и часовете, които трябва да бъдат прекарани в плувен басейн, предпочитам дейности на открито.

Имаш ли някои атлети идоли в триатлона и защо им симпатизираш?
Ян Фродено. Но за да бъда честен, всеки, който може да го направи целия, е железен човек и заслужава уважение, а тези които могат да го направят под 10 часа, са просто свръхчовеци!

HOBBIES MUST GO HAND IN HAND WITH WORK

The Story of Wojtek Soltys, who will be part of the team of Remixshop.com in this year’s corporate triathlon relay in Burgas.

Wojtek, tell us a bit about yourself, your experience in sports, when did you start doing sports (at what age) and what sport did you start with?
I’m 41 years old and have loved sports for all my life. However, I’ve never trained professionally, and it wasn’t before the age of 28 that I took part in my first ever cross-country MTB race.

How and why did you get passionate about biking?
I always liked to cycle and watching Tour de France footages in the 90s got me inspired. Then, during my university years, I did some bike-packing trips in Germany and Czech Republic. Finally, towards the end of past decade I decided to try mountain bike marathons which were starting to get the hype back then in Poland.

What is the most challenging competition you have taken part in and how did you finish it (did you finish it  )? Tell us about the race.
That will be 2013 and the Sudety Challenge stage race – 6 days of racing, around 380 km covered, unpaved, often off-road and 13 000 m of total climbing. And yes, I am a finisher The key to success was to have 2 dinners a day and not forget to water it down with a beer to avoid dehydration.

Who are your idols in biking?
Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde (he’s my age and still competing at a professional level) that’s on the road. And in mountain biking – Nino Schurter, Jaroslav Kulhavy, Mathieu Van der Poel (this guy actually is a multidiscipline super athlete – winning races on road, in cross-country and cyclocross).

Tell us about the bikes and bike equipment you use during races? Do you have some personal tricks and special strategies to be more endurant?
I do mostly MTB races. My bike is a carbon-frame Cannondale hardtail bike with Lefty (one-side) front shock absorber. I ride 1×11 gears, with a 34T oval chainring and 11-46 cassette.
I do not have any trick that would not be well known to the others, like ‘eat before you get hungry’ and ‘drink before you are thirsty’. By eating I mean energy gels here. In cycling, during the 3rd or 4th hour of effort it’s important to keep relatively high cadence even at a cost of reducing to a slower gear and generating less power. Last but not least, I am an amateur and it has to be fun – you can endure much more when you love what you are doing. You can love the riding itself, but also love crossing the finish line with a sense of achievement.

How long have you been working for Remixshop.com and what is your filed of work?
It’s going to be 6 years soon. I’m leading the performance marketing team responsible for driving high quality paid traffic to the website. We advertise on 9 different markets, optimizing ads in search engines, display networks, social media and product listing pages.
It’s a very interesting job, filled with data analysis on one hand, but also marked with human factor at almost every stage.

Are you working in Poland or in Bulgaria and are you coming especially for the corporate relay, or you combine it with another topic for the visit?
I work in Poland, but I travel a couple of times a year to company headquarters in Sofia. Well, at least that’s how it was before covid.. This time I’m combining a stay in the office with the corporate relay, this is why the trip will be unusually long.

How do you combine work with your hobby and with your family?
It’s sometimes hard, but doable. Once you organize your day to squeeze in everything – family, work, hobby, domestic duties, you realize how much time you were wasting before. Another thing is that exercising is actually beneficial for your work as well – when you are in good shape, healthy and loaded with endorphins you simply work more efficient and creative.

Does your family support you in your hobby? Or do they make a sad face once you announce you’ll be missing a few hours to train or take part in a competition?Both They support me because they understand how important it is to have a passion in life. But of course, they miss me when I’m out there training or racing, especially the kids. I have managed to partly infect them with my hobby, so whenever there are races for kids or teenagers next to the main one, they can go with me.

Have you taken part in a triathlon before (alone or relay)?
I did a relay once, 44 kilometers on a road bike, we finished 5th . Apart from that I did some cross-duathlon (run + bike) competitions in fall/winter season and once a typical Time Trial race without a time trial bike . I would have liked it were it not so flat. From time to time the idea to try triathlon comes back to me. What puts me off is the additional amount of training load it requires as well as hours to be spent on a swimming pool, I prefer outdoor activities.

Do you have some idol athletes in triathlon and why do you admire them?
Jan Frodeno, naturally. But to be honest, anyone who can do the full ironman should be admired and those who can make it below 10 hours are simply super humans!

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *